ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

Bomeida (Shandong) Intelligent Equipment Co., Ltd.

អាស័យដ្ឋាន: ខាងជើងផ្លូវ Xingbo 3rd Road, West of Xingye 5th Road, Economic Development Zone, Boxing County, Binzhou City, Shandong Province

E-mail:info@bommach.com
ricky.lin@bommach.com

ទូរស័ព្ទ៖ +៨៦ ១៥២១៥៤៣១៦១៦