ផលិតផល

ឧបករណ៍ក្រៀវ

  • កាំបិតសម្រាប់សំលាប់

    កាំបិតសម្រាប់សំលាប់

    អាងទឹកចំនួន 2 ម្ខាងសម្រាប់លាងដៃ និងម្ខាងសម្រាប់សម្លាប់កាំបិត (កាំបិតចំនួន 2 និងកាំបិតចំនួន 2 ត្រូវបានដាក់ជាធម្មតា) ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ស្ថានីយសត្តឃាតនីមួយៗ ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងមេរោគឆ្លងនៃសាកសពឈើឆ្កាង។