ផលិតផល

ដំណោះស្រាយការសម្លាប់សត្វគោ

  • ខ្សែសង្វាក់សត្វគោ

    ខ្សែសង្វាក់សត្វគោ

    ខ្សែសង្វាក់សត្វគោ គឺជាដំណើរការសំលាប់គោទាំងមូល។វាត្រូវការឧបករណ៍សំលាប់ និងប្រតិបត្តិករ។គួរកត់សំគាល់ថា មិនថាខ្សែសង្វាក់សម្លាប់គោមានភាពជឿនលឿនយ៉ាងណានោះទេ វាត្រូវការកម្មករដើម្បីជួយម៉ាស៊ីនបញ្ចប់ការសត្តឃាត។ ជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវខ្សែសង្វាក់សត្វ យើងអាចបង្កើតខ្សែសង្វាក់សត្វគោដោយស្វ័យប្រវត្តិនាពេលអនាគត។