ផលិតផល

ម៉ាស៊ីនជក់បារីសាច់

  • ម៉ាស៊ីនជក់បារីសាច់ក្រក ផ្ទះជក់បារី

    ម៉ាស៊ីនជក់បារីសាច់ក្រក ផ្ទះជក់បារី

    សមស្របជាចម្បងសម្រាប់ផលិតផលត្រីសាច់ ផលិតផលសណ្តែក

    ផ្ទះជក់បារីជំនាន់ថ្មីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Bomeida (Shandong) Intelligent Equipment Co., Ltd. ផ្ទះជក់បារីមានគុណសម្បត្តិនៃភាពសាមញ្ញនៃប្រតិបត្តិការ ស្ថេរភាពនៃការដំណើរការ។

    ភាពជាក់លាក់នៃការគ្រប់គ្រង,ឯកសណ្ឋានខ្ពស់ និងការប្រើប្រាស់ថាមពលទាប។