ផលិតផល

ដំណោះស្រាយការសំលាប់សាច់ជ្រូក

  • ឧបករណ៍សំលាប់ជ្រូក

    ឧបករណ៍សំលាប់ជ្រូក

    Pig Abattoir Swine Slaughter and Processing Line សម្រាប់រោងចក្រសត្តឃាតជ្រូក

    ឧបករណ៍របស់យើងត្រូវបានផលិតក្រោមប្រព័ន្ធគុណភាព ISO ។

    ដែកអ៊ីណុកទាំងអស់ដែលយើងប្រើគឺជាប្រភេទអាហារស្របតាមតម្រូវការកែច្នៃម្ហូបអាហារដូចជា HACCP ។